Statut

[Pobierz PDF]

§1. Fundacja pod nazwą „Fundacja dla Wolności”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez następujące osoby: Dora Montagna, Krzysztof Jarymowicz i Antoni Adamowicz zwanych dalej Fundatorami aktem notarialnym sporządzonym przez Sławomira Strojnego w Warszawie w jego kancelarii notarialnej przy ul. Gałczyńskiego 4 za numerem Repertorium A nr 13840/2004 działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. 1991 r. nr 46 poz. 203) oraz niniejszego statutu.

§2.1. Fundacja posiada osobowość prawną.

2. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister odpowiedzialny za dział administracji rządowej: kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

§3. Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa.

§4.1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność w kraju i poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§5. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i fundacji.

§6. Fundacja używa pieczęci z napisem „Fundacja dla Wolności”.

§7. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

Cele i zasady działania fundacji

§8.Fundacja jest miejscem inicjatyw, badań oraz dyskusji dotyczących indywidualnych i zbiorowych ze szczególnym naciskiem na podmioty dotknięte dyskryminacją społeczną.

Bazując na zapisach Deklaracji Człowieka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, a w szczególności jej artykułach o numerach: 7, 18, 19, 20, 27 oraz na zapisach Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Fundatorzy ustanawiają następujące cele Fundacji:

a) Dążenie do rozwoju społeczeństwa opartego na kryterium równości, zwalczanie wykluczenia społecznego, dotyczącego w szczególności takich grup, jak: mniejszości etniczne, narodowe, religijne, seksualne oraz innych grup narażonych na dyskryminację.

b) Popularyzowanie kulturalnej i społecznej aktywności obywatelskiej poprzez organizację i wspieranie inicjatyw poszerzających wiedzę i propagujących przestrzeganie praw człowieka oraz innych praw i obowiązków obywateli; wspieranie i organizowanie aktywności dążących do popularyzacji mechanizmów i wiedzy na temat instytucji demokratycznych.

c) Popularyzowanie i dążenie do przestrzegania wolności wypowiedzi, wolności dostępu do informacji oraz wolności dostępu do kształcenia.

d) Popularyzowanie integracji europejskiej, jako najlepszego sposobu współistnienia krajów i społeczeństw europejskich oraz dążenie do dalszego postępowania tego procesu oraz włączania do niego kolejnych krajów.

e) Popularyzowanie wiedzy na temat zagadnień związanych z procesami globalnymi oraz dążenie do lepszej współpracy międzynarodowej na rzecz rozwiązywania problemów globalnych.

§9.1. Fundacja realizuje powyższe cele poprzez następujące inicjatywy:

a) Organizacja i wsparcie kampanii informacyjnych oraz manifestacji publicznych, a także wypowiadanie się w sprawach publicznych.

b) Organizacja i wsparcie debat, seminariów, warsztatów, konferencji, zjazdów, badań, laboratoriów, wystaw, zawodów sportowych oraz innych podobnych inicjatyw.

c) Publikowanie i dystrybucja gier, książek, broszur, ulotek i innych materiałów edukacyjnych oraz informacyjnych, drukowanych i elektronicznych.

d) Organizacja i promocja wolontariatu.

e) Przyznawanie nagród i wyróżnień.

f) Współpraca z organizacjami pozarządowymi, władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu oraz innymi instytucjami i osobami zainteresowanymi realizacją celów Fundacji.

g) Organizacja czasu wolnego i wypoczynku oraz wspieranie rozwoju osobistego dzieci, młodzieży i dorosłych.
h) Ochrona kultury materialnej i kultywowanie rękodzieła.

2. Fundacja prowadzi działalność nieodpłatną w zakresie:

a) Organizacja i wsparcie kampanii informacyjnych oraz manifestacji publicznych, a także wypowiadanie się w sprawach publicznych.

b) Organizacja i wsparcie debat, seminariów, warsztatów, konferencji, zjazdów, badań, laboratoriów, wystaw, zawodów sportowych oraz innych podobnych inicjatyw.

c) Publikowanie i dystrybucja gier, książek, broszur, ulotek i innych materiałów edukacyjnych oraz informacyjnych, drukowanych i elektronicznych.

d) Organizacja i promocja wolontariatu.

e) Przyznawanie nagród i wyróżnień.

f) Współpraca z organizacjami pozarządowymi, władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu oraz innymi instytucjami i osobami zainteresowanymi realizacją celów Fundacji.

g) Organizacja czasu wolnego i wypoczynku oraz wspieranie rozwoju osobistego dzieci, młodzieży i dorosłych.

h) Ochrona kultury materialnej i kultywowanie rękodzieła.

3. Fundacja prowadzi działalność odpłatną w zakresie:

a) Organizacja i wsparcie debat, seminariów, warsztatów, konferencji, zjazdów, badań, laboratoriów, wystaw, zawodów sportowych oraz innych podobnych inicjatyw.

b) Publikowanie i dystrybucja gier, książek, broszur, ulotek i innych materiałów edukacyjnych oraz informacyjnych, drukowanych i elektronicznych.

c) Organizacja czasu wolnego i wypoczynku oraz wspieranie rozwoju osobistego dzieci, młodzieży i dorosłych.

d) Ochrona kultury materialnej i kultywowanie rękodzieła.

§10. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób lub organizacji prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.

Majątek i dochody fundacji

§11. Majątek fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 1.000 (tysiąc złotych) wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia.

§12. Fundacja odpowiada za swe zobowiązania całym swym majątkiem.

§13. Dochody Fundacji pochodzą z:

a) darowizn, spadków, zapisów,

b) subwencji osób prawnych,

c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

d) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,

e) środków finansowych pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych,

f) dochodów z odpłatnej działalności pożytku publicznego,

g) dochodów z operacji kapitałowych,

h) odsetek, lokat i depozytów bankowych.

§14. Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizacje wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie wskazali konkretnego celu.

§15. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

§16. Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub dotacji w wysokości co najmniej 10.000 (dziesięciu tysięcy) złotych, a osoby zagraniczne równowartości 3.000 (trzech tysięcy) USD uzyskują tytuł Sponsora Fundacji, jeżeli wyrażą takie życzenie.

§17. Tytuł Sponsora Fundacji ma charakter osobisty i jest nadawany przez Zarząd Fundacji.

§18. Całość nadwyżki przychodów nad kosztami Fundacji jest przeznaczana na działalność pożytku publicznego.

Organy i sposób zorganizowania fundacji

§19. Organami Fundacji są:

a) Zarząd Fundacji,

b) Rada Fundacji.

§20. Organem zarządzającym Fundacją jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

§21.1. Zarząd składa się z co najmniej dwóch a najwyżej sześciu osób i jest powoływany na czas nieokreślony przez Radę Fundacji.

2. Skład pierwszego Zarządu powołują Fundatorzy.

3. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą odwołania bądź śmierci.

4. Odwołanie członka Zarządu następuje w przypadku:

a) złożenia rezygnacji,

b) podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu,

c) choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,

d) nienależytego wypełniania funkcji członka,

e) istotnego naruszenia postanowień Statutu.

5. Członek Zarządu nie może być skazany za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§22. Na swym pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza Zarządu. Pracami Zarządu kieruje Prezes, a podczas jego nieobecności Wiceprezes.

§23. Zarząd Fundacji:

a) uchwala zmiany statutu Fundacji,

b) podejmuje decyzje w kwestii kupna lub sprzedaży nieruchomości,

c) wytycza główne kierunki działania Fundacji, uchwala roczne plany działania Fundacji,

d) kieruje bieżącą działalnością Fundacji i odpowiada za realizację jej celów statutowych,

e) reprezentuje ją na zewnątrz,

f) sporządza sprawozdania finansowe i sprawozdania merytoryczne z działalności Fundacji,

g) sprawuje zarząd nad majątkiem Fundacji,

h) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,

i) ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia dla członków Zarządu i innych pracowników Fundacji.

§24. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składać może każdy członek Zarządu.

§25.1. Decyzje w kwestiach opisanych w paragrafie 23 niniejszego Statutu w punktach a) i b) zapadają jednogłośnie, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność wszystkich członków Zarządu.

2. Pozostałe uchwały Zarząd podejmuje zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa, a w przypadku jego nieobecności Wiceprezesa.

§26. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż co 6 miesięcy.

§27. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

§28. Dla osiągnięcia celów statutowych Zarząd może powołać Biuro Fundacji. Warunki pracy i płacy pracowników biura Fundacji określa Zarząd.

§29.1. Rada Fundacji, zwana dalej Radą, jest organem kolegialnym składającym się z co najmniej dwóch członków.

2. Pierwszy skład Rady i jej pierwszego Przewodniczącego powołują Fundatorzy.

3. Członkowie Rady nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

4. Członkowie Rady nie mogą otrzymywać z tytułu pełnionej funkcji zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

5. Członkowie Rady nie mogą pełnić funkcji w Zarządzie ani pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

§30. Rada Fundacji m. in.:

a) nadzoruje realizację głównych kierunków działania Fundacji,

b) występuje z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,

c) wyraża opinię w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd Fundacji,

d) zatwierdza sprawozdania finansowe i sprawozdania merytoryczne z działalności Fundacji,

e) podejmuje uchwały o połączeniu lub likwidacji Fundacji,

f) udziela absolutorium Zarządowi,

g) powołuje i odwołuje członków Zarządu.

§31. Rada Fundacji w celu wykonywania swoich uprawnień kontrolnych jest uprawniona do:

a) żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,

b) żądania od członków Zarządu pisemnych lub ustnych wyjaśnień.

§32.1. Rada Fundacji zbiera się nie rzadziej niż co 15 miesięcy, na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Fundacji.

2. Tryb działania Rady Fundacji określa uchwalony przez nią Regulamin.

3. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji.

4. Uchwały o powołaniu lub odwołaniu członków Rady Fundacji, a także o połączeniu bądź likwidacji Fundacji Rada podejmuje jednomyślnie.

Zmiany statutu

§33. Zmiana statutu nie może dotyczyć zmiany celu Fundacji.

§34. Decyzje w kwestii zmiany statutu podejmuje Zarząd w drodze uchwały zapadającej jednogłośnie, z tym że dla prawomocności tej uchwały wymagana jest obecność wszystkich członków Zarządu.

Postanowienia końcowe

§35. Fundacja nie może:

a) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej “osobami bliskimi”,

b) przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,

d) kupować na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§36.1. Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.

2. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mogłyby się zmienić cele statutowe Fundacji.

3. Decyzję o połączeniu podejmuje Rada w drodze uchwały zapadającej jednogłośnie, z tym że dla prawomocności tej uchwały wymagana jest obecność wszystkich członków Rady.

§37.1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub wobec wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. W przypadku podjęcia uchwały o likwidacji Fundacji, Zarząd zdecyduje o przeznaczeniu majątku Fundacji i powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Fundacji. Zastrzega się przeznaczenie majątku organizacjom nienastawionym na zysk i o celach zbliżonych do celów Fundacji.

§38. Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie do dnia 31 marca sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.

§39. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy.