Podnoszenie efektywności ngo i wolontariatu w Europie poprzez nauczanie dorosłych

Skorzystaj z bezpłatnych kursów i testów dla wolontariuszy i pracowników trzeciego sektora!

  • Zarządzanie projektami
  • Zarządzanie finansami
  • HR i zarządzanie wolontariuszami
  • Komunikacja, PR i wystąpienia publiczne
  • Zarządzanie projektami EU
  • Multimedia i narzędzia audiowizualne dla wolontariatu
  • Zarządzanie eventami

Sprawdź się!

Reveal 2 – otwarte zasoby edukacyjne to kontynuacja projektu dobrych praktyk, finansowanego ze środków Programu „Uczenie się przez całe życie”, w ramach którego powstało 12 kursów edukacyjnych w 6 językach dostępnych w środowisku otwartych zasobów edukacyjnych (OER) dla ngo.

Główne założenia OER-REVEAL-2 to:
A) Zwiększenie skali geograficznej projektu Reveal poprzez włączenie nowych krajów i języków. OER-REVEAL-2 obejmuje 12 partnerów reprezentujących 11 języków używanych w 16 państwach członkowskich oraz kandydujących do Unii Europejskiej.
B) Rozszerzenie zakresu kursów poprzez dodanie nowych tematów szkoleń dla osób dorosłych zainteresowanych poszerzaniem wiedzy nt. trzeciego sektora i wolontariatu. Oferta edukacyjna obejmie 21 kursów w 7 kategoriach, od zarządzania projektami po fundraising.
C) Udostępnienie rezultatów projektu jak najszerszemu gronu odbiorców za pośrednictwem otwartych zasobów edukacyjnych. Celem projektu jest wprowadzenie do środowiska OER bogactwa wiedzy, materiałów i treści, w szczególności:
1. internetowego narzędzia samooceny, mapowania, formalizowania i oceny wiedzy oraz kompetencji uczących się dorosłych oraz wolontariuszy, pomocnego w identyfikacji określonych umiejętności i rozpoznawania braków,
2. zestawu wielopoziomowych internetowych rozwiązań szkoleniowych, służących uzupełnianiu tych braków przez niestandardowe rozwiązania edukacyjne,
3. interaktywnych treści i materiałów szkoleniowych, zasobów wiedzy, doświadczeń, studiów przypadku, itp.

Projekt OER-REVEAL-2 łączy różne podmioty zajmujące się kształceniem dorosłych w obszarze ngo. Partnerstwo obejmuje przedstawicieli organizacji pozarządowych, stowarzyszenia wolontariackie, animatorów trzeciego sektora oraz firmy prywatne i ośrodki badawcze aktywne w obszarze społeczeństwa obywatelskiego i wolontariatu. Projekt kładzie szczególny nacisk na ogólnoeuropejskie otwarte zasoby edukacyjne. Kursy dostępne w 11 językach wspierają realizację strategii włączenia społecznego EU2020. Poszerzenie możliwości uczenia się dorosłych przyczyni się do utrzymania pozytywnego wpływu wolontariatu na rozwój społeczny i gospodarczy Unii Europejskiej.

Dowiedz się więcej